รักขี้ลืม Rak Kee Leum (Forgetful Love)

By อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Posted on Facebook November 17, 2014
On the NEW Album ยิ้มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)
This Eed Opakul album is LIMITED edition. BUY IT HERE before it is sold out.

ถึงแม่สองเราไม่ได้นอนเคียงกันทุกกลางคืน
tĕung mâe sŏng rao mâi dâai non kiang gan túk glaang keun
Even though the two of us can’t sleep beside each other every night
และตื่นบางเช้าเราอยู่ห่างคนละที่
láe dtèun baang cháo rao yòo hàang kon-lá têe
And waking some mornings, we are in separate places
ไม่ได้จุมพิตกล่อมนิทราให้ ฝันดี
mâi dâai jum-pít glòm nít-traa hâi făn dee
[We] can’t kiss to soothe [the other] to sleep for sweet dreams
ก็เพราะยามนี้เรามาห่างกัน
gôr prór yaam nee rao maa hàang gan
Because for this period we’ve come to be separated from each other
ห่างกันในวันที่ห่างไกล
hàang gan nai wan têe hàang glai
Separated from each other on the days we’re far apart

แค่หวังว่าเธอเพียงเข้าใจ ไม่เคยเหลวไหลคำโกหก
kâe wăng wâa ter piang kâo jai mâi koie lĕo lăi kam goh-hòk
I just hope you understand, [I] never tell ridiculous lies.
เพื่อปากท้องไม่มีอด จึงทุ่มเทเอาการเอางาน
pêua bpàak tóng mâi mee òt jeung tûm tay ao gaan ao ngaan
For life doesn’t hold back [get put on hold], therefore [one must] devote themselves diligently to work
แค่หวังว่าเธอเพียงเข้าใจ หน้าที่มากมายต่อเติมฝัน
kâe wăng wâa ter piang kâo jai nâa têe mâak maai dtòr dterm făn
I just hope you understand. Many duties increase the dreams
วันนี้รอนแรมต้องฝ่าฟันเพื่อกันและกัน อนาคต
wan née ron raem dtông făa făn pêua gan láe gan a-naa-kót
Today on a long trip, [we] must struggle for each other’s future

แค่หวังว่าเธอเพียงเข้าใจ หน้าที่มากมายต่อเติมฝัน
kâe wăng wâa ter piang kâo jai nâa têe mâak maai dtòr dterm făn
I just hope you understand. Many duties increase the dreams
วันนี้รอนแรมต้องฝ่าฟันเพื่อกันและกัน อนาคต
wan née ron raem dtông făa făn pêua gan láe gan a-naa-kót
Today on a long trip, [we] must struggle for each other’s future

ถึงแม้หนทางมากั้นกลางให้ห่างเธอยังทนไหว
tĕung máe hŏn taang maa gân glaang hâi hàang ter yang ton wăi
Although our path has come to be blocked so that we are distant, you still are able to bear it
หัวใจฝากไว้ให้แต่เธอชั่วชีวิต
hŭa jai fàak wái hâi dtàe ter chûa chee-wít
[My] heart is stored away for only you for all [my] life
ไม่โทรไม่ทัก งานมันหนัก ลืมทุกที่
mâi toh mâi ták ngaan man nàk leum túk têe
[I] don’t call, don’t say hello. Work is hard. [I] always forget
แต่รู้นะคนดีขี้ลืมคนนี้
dtàe róo ná kon dee kêe leum kon née
But know this, [you] kind person: The forgetful person here
ไม่เคยลืมสักวินาที มันรักเธอ
mâi koie leum sàk wí-naa-tee man rák ter
Never forgets, for even one second, he loves you.