รักทรหด Rak Torahot (Enduring Love)

By ยืนยง โอภากุ Yuenyong Opakul (aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao)
Album: ทับหลัง Tap Lang (The Lintel) (1988)

Note: I’m pretty sure the title is a pun, just like it sounds in English. ;) By the way, the Carabao The Series episode for this song is really great. If you can understand enough Thai to watch a short drama in Thai, google the title of the song and “คาราบาว เดอะซีรี่ส์” (Carabao The Series.)

ความรักความเข้าใจ ใครจะมีเหมือนฉันบ้าง
kwaam rák kwaam kâo jai krai jà mee mĕuan chăn bâang
Love and understanding. Who has something similar to me?
ร่างอันโดดเดี่ยว ลุยมาโด่ๆ
râang an dòht dìeow lui maa dòh dòh
I’m a lonely figure, wading along, [still] standing tall
ไม่ใหญ่โตอย่างใครเขา
mâi yài dtoh yàang krai kăo
Not great; like anyone else

โหนรถเมล์เรื่อยไป แฟนก็บ่นว่าลําบาก
hŏhn rót may rêuay bpai faen gôr bòr-ná-wâa lam-bàak
Always swinging along on the bus. [My] girlfriend also complains it’s difficult
อยากจะขี่เก๋ง ให้มันดูโก้
yàak jà kèe găyng hâi man doo gôh
[She] wants to drive a car such that it looks stylish
โธ่จะกินยังไม่มี
tôh jà gin yang mâi mee
Alas, [we] will consume what we still don’t have

ความรักเริ่มสุกงอม สู้ถนอมรักไม่จืด
kwaam rák rêrm sùk ngom sôo tà-nŏm rák mâi jèut
Love starts to ripen. Fighting to preserve love isn’t boring.
ยืดระยะยาว บ้านอีกหนึ่งหลัง
yêut rá-yá yaao bâan èek nèung lăng
[She] stretches out the terms [to demand] yet another house
ถ้าไม่มีไม่แต่งงาน
tâa mâi mee mâi dtàeng ngaan
If [she] doesn’t have it, she won’t marry [me]
ทาวน์เฮาส์ก็ยังดี กว่าที่เราเช่าเขาอยู่
taao-hao gôr yang dee gwàa têe rao châo kăo yòo
The townhouse would be even better than what I rent for her now
แถมด้วยเงื่อนไข ห้ามมีเมียน้อย
tăem dûay ngêuan kăi · hâam mee mia nói
Adding the condition, “I forbid you to have a mistress!”*
ถ้าจับได้แม่จะลุย
tâa jàp dâai mâe jà lui
If [she] catches [me], Mama will walk away

ลําบากยากเย็นช่างเข็ญใจ
lam-bàak yâak yen châang kĕn jai
Poverty stricken and so miserable
อุตส่าห์พาไปซื้อรถเซ็คเกิ้นแฮนด์
ùt-sàa paa bpai séu rót sék-gêrn haen
[I] try to buy a second-hand vehicle
ลําบากลําบนไม่สนใจ
lam-bàak lam bon mâi sŏn jai
Have difficulties; [she’s] not interested
อุตส่าห์พาไปซื้อรถเซ็คเกิ้นแฮนด์
ùt-sàa paa bpai séu rót sék-gêrn haen
[I] try to buy a second-hand vehicle
เพราะว่ารักจริง รักและเข้าใจ
prór wâa rák jing rák láe kâo jai
Because [I] love [her] truly. Love and understanding
อดยังไง ก็จะดาวน์
òt yang ngai gôr jà daao
However much one must refrain [in order to save up], [we] will “down”**
ลําบากยากเย็นไม่เป็นไร
lam-bàak yâak yen mâi bpen rai
Become totally poverty stricken. Oh well, doesn’t matter
ทําโอเวอร์ไทม์ ผ่อนบ้านจัดสรร
tam oh-wer tai pòn bâan jàt-săn
Do [some] overtime, pay the housing development in installments
ลําบากลําบนไม่สนใจ
lam-bàak lam bon mâi sŏn jai
Having difficulties; [she’s] not interested
ทําโอเวอร์ไทม์ ผ่อนบ้านจัดสรร
tam oh-wer tai pòn bâan jàt-săn
Do [some] overtime, pay the housing development in installments
เพราะว่ารักจริง รักและเข้าใจ
prór wâa rák jing rák láe kâo jai
Because of true love, love and understanding
อดยังไงก็จะดาวน์
òt yang ngai gôr jà-daao
However much one must refrain [in order to save up], will still “down”**

ความรักคืออะไร ใครตอบได้ช่วยตอบที
kwaam rák keu a-rai krai dtòp dâai chûay dtòp tee
What is love? Whoever knows the answer, can you please help me?
รักจนหลังอาน ดอกเบี้ยบานเบอะ
rák jon lăng aan dòk bîa baan bùh
Love until [one] is under a saddle of excessive interest,
ผ่อนทั้งบ้านทั้งรถยนต์
pòn táng bâan táng rót yon
paying in installments on both the home and the car
กว่าจะได้แต่งงาน เหนียงแทบยานเนื้อแทบย่น
gwàa jà dâai dtàeng ngaan nĭang tâep yaan néua tâep yôn
Before [I] can get married, [my] chin is kind of saggy, my flesh is almost flabby,
เธอจึงเห็นใจ รักบริสุทธิ์
ter jeung hĕn jai rák bor-rí-sùt
consequently she [now] has an understanding for pure, virgin love,
ให้บวชก่อนแล้วค่อยเบียด
hâi bùat gòn láew kôi bìat
so [I’ll] get ordained first [as a monk], then [I’ll] gradually squeeze in***

* We will make the downpayment? Alternatively, this may refer to a prefab home. These are wild guesses based on my googling.
**The “mia noi” or “smaller wife,” which is a girlfriend that a married man also supports, a common practice in Thailand.
*** A fellow translator explains this last line: “[Y]ou do the monk thing first, survive the celibacy, then can give in to sexuality because you’ve already made your merit and cleared your karma.”


This album is highly recommended. You can BUY IT at eThaiCD, where you can shop in English.