ควายไทย Kwai Thai (Thai Water Buffalo)

By คาราบาว Carabao
Album: โฮะ Ho! (2009)
This album is RECOMMENDED! BUY The album HERE at eThai.CD, where you can shop in English.

เป็นควายไทยๆที่ลาก คันไถอยู่ในท้องนา
bpen kwaai tai tai têe lâak kan tăi yòo nai tóng naa
I am a Thai buffalo who drags the plough in the paddy field
ไม่ส่งเสียงไม่พูดไม่จา งานหนักงานเบาช่วยชาวนาทำ
mâi sòng sĭang mâi-pôot-mâi-jaa ngaan nàk ngaan bao chûay chaao naa tam
Not making a sound, not speaking or saying anything. [Whether] hard work [or] easy work, helping the farmer do [it]
ตากแดดตากฝน ไม่เคยร้องบ่นสักคำ
dtàak dàet dtàak fŏn mâi koie róng bòn sàk kam
Exposed to sun, exposed to rain, never one word of complaint
คนยังค่อนฉันเป็นประจำ ใครเงียบงึมงำ บอกโง่เหมือนควาย
kon yang kôn chăn bpen bprà-jam krai ngîap ngeum-ngam bòk ngôh mĕuan kwaai
People still grouse about me regularly. Someone quietly mutters saying “stupid as a buffalo”

จะชอบจะชังจะชู้จะเชย ยังเอ่ยถึงเรา
jà chôp jà chang jà chóo jà choie yang òie tĕung rao
Will you like, hate, be affectionate . . . how will you talk about me?
ถูกนอกใจคือถูกสวมเขา เอาเขาของฉันไปสวมทำไม
tòok nôk jai keu tòok sŭam kăo ao kăo kŏng chăn bpai sŭam tam-mai
To be treated unfaithfully is to be worn by that person [as a piece of clothing]. Why take my horns and go wear them?
ไม่ชอบหน้ากัน ก็เลยด่ามันไอ้ควาย
mâi chôp nâa gan gôr loie dàa man âi kwaai
If you can’t stand the other person’s face,* you curse the person with “You buffalo!”
หมูแมวหมีมันดียังไง ควายผิดตรงไหนไม่เข้าใจเลย
mŏo maew mĕe man dee yang ngai kwaai pìt dtrong năi mâi kâo jai loie
How is it that the pig, cat, and bear are good? What did the buffalo do wrong? [I] don’t understand at all!

**อยู่กับคนมาชั่วนาตาปี
yòo gàp kon maa chûa naa dtaa bpee
[We] have been living with people for forever now
มีศักดิ์มีศรีร่วมกู้ชาติมาแล้วพ่อเอ๋ย
mee sàk mee sĕe rûam gôo châat maa láew pôr ŏie
[We]’ve had success joining together to save the nation, oh Father.
เป็นทั้งนักรบ เป็นพาหนะ เป็นเครื่องสังเวย
bpen táng nák róp bpen paa-hà-ná bpen krêuang săng-woie
[We]’ve been a fighter, a vehicle, a sacrifice, all of these.
สุดท้ายเขาควายยังเผยความจริงให้คิด เมื่อชีวิตจากไป
sùt táai kăo kwaai yang pŏie kwaam jing hâi kít mêua chee-wít jàak bpai
In the end, the buffalo horns still reveal a secret for us to think about: when life returns [to where it came from]. **

ถูกสนตะพายยืนอยู่ปลายนาเออว่ายังมี
tòok sŏn dtà-paai yeun yòo bplaai naa er wâa yang mee
{I] have been lead by the nose to stand at the edge of the field. Yes, [they] say [You] still have
แมงจีนูนแมงวันแมงหวี่มาบินตามให้ความเหงาคลาย
maeng jee noon maeng wan maeng wèe maa bin dtom dtaam hâi kwaam ngăo klaai
flies and beetles swarming around to relieve loneliness.
เจ้าเอี้ยงเพื่อนรักก็ยังมาทักมาทาย
jâo îang pêuan rák gôr yang maa ták maa taai
You, Cowbird, my dear friend, still come to greet [me]***
หิวหรืออิ่มควายยิ้มสบาย เคี้ยวเอื้องเรื่อยไป เป็นควาย
hĭw rĕu ìm kwaai yím sà-baai kíeow-êuang rêuay bpai bpen kwaai sĭa yàang
Hungry or full, the buffalo smiles contentedly, continuing to chew the cud. Am a buffalo in every way
เกิดมาเป็นทุย ฟังแต่ขลุ่ยผิวทุกวันและคืน
gèrt maa bpen tui fang dtàe klùi pĭw túk wan láe keun
I was born a buffalo. Listen to the bamboo flute every day and night
อยากฟังเสียงเพลงเสียงอื่น นั่นคือเสียงซอที่ควายอยากฟัง
yàak fang sĭang playng sĭang èun · nân keu sĭang sor têe kwaai yàak fang
I want to listen to another sound. It’s the sound of the fiddle/ that buffalos like to hear

[Solo with the Thai fiddle]

เป็นควายไทยๆที่ลากคันไถอยู่ในท้องนา
bpen kwaai tai têe lâak kan tăi yòo nai tóng naa
I am a Thai buffalo who drags the plough in the paddy field
ผลผลิตจะขึ้นราคา แต่ค่าเลี้ยงควายยังใช้แค่ฟาง
pŏn pà-lìt jà kêun raa-kaa dtàe kâa líang kwaai yang chái kâe faang
The price of products will rise, but the price of raising buffalo, is still only the straw used.
โลกเราเปลี่ยนไป เมืองไทยกลายเป็นยุ้งฉาง
lôhk rao bplìan bpai meuang tai glaai bpen yúng chăang
Our world changes [and] Thailand becomes grain storehouse
ข้าวของไทยดังไปทุกทาง ขอแค่ควายไทยภูมิใจด้วยคน
kâao kŏng tai dang bpai túk taang kŏr kâe kwaai tai poom jai dûay kon
Famous Thai rice goes out everywhere. I only ask that the Thai buffalo take pride along with the people

(โลกเราเปลี่ยนไป เมืองไทยกลายเป็นยุ้งฉาง
lôhk rao bplìan bpai · meuang tai glaai bpen yúng chăang
(Our world changes [and] Thailand becomes grain storehouse
ข้าวของไทยดังไปทุกทาง ขอแค่ควายไทยดังไกลด้วยคน)
kâao kŏng tai dang bpai túk taang · kŏr kâe kwaai tai dang glai dûay kon )
Famous Thai rice goes out everywhere. I only ask that the Thai buffalo take pride along with the people)

* Word-for-word: “If you don’t like each other’s face . . .”
** The buffalo horns and skull (which are also the Carabao symbol) remind one of impermanence.
*** This is probably a reference to the song, Tuk Kwai Tui 2″ (“Buffalo with the Short Twisted Horns, Part 2”).