เจ็บเพื่อเข้าใจ Jep Peua Kow Jai (Experience Hurt In Order to Understand)

Lyrics and Melody by ทิวา สาระจูฑะ Teewa Sarachuta
Album ซึม เศร้า เหงา แฮงค์ Soaked Sad Lonely Hungover (2005)
THIS ALBUM IS HIGHLY Recommended. Support the artist and buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Carabao love songs are often like this, warning that love comes and goes and to prepare yourself for disappointment. For the best Carabao song on this theme, see Rak Dtong Soo (Love Must Struggle).

วันที่โลกแสนหวาน รักถักทอสายใย
wan têe lôhk săen wăan rák tàk tor săai yai
The day that the world is very sweet, love weaves a relationship
ฝันไปไกลถึงขอบฟ้า สบตากับดวงตะวัน
făn bpai glai tĕung kòp fáa sòp dtaa gàp duang dtà-wan
[One] dreams so far, all the way to the horizon, and catch eyes with the sun
ทางยาวไกลสักเพียงใด ใจไม่เคยคิดหวั่น
taang yaao glai sàk piang dai jai mâi koie kít wàn
However long your path, your heart never considers to fear
โลกนี้ไม่มีใครทั้งนั้น มีเพียงฝันของสองคน
lôhk née mâi mee krai táng nán mee piang făn kŏng sŏng kon
This world doesn’t have people on that path. There are only the dreams of two people

แต่ชีวิตไม่ใช่ฝัน ยังมีวันผันแปร
dtàe chee-wít mâi châi făn yang mee wan păn bprae
But life isn’t a dream. There is still a day of change
คนหนึ่งอาจจะพ่ายแพ้ อีกคนก็แค่จากไป
kon nèung àat jà pâai páe èek kon gôr kâe jàak bpai
One person might lose [the game], yet another person will just go back [where they came from]
รักที่เคยรื่นรมย์ รักอาจทุกข์ขมได้
rák têe koie rêun rom rák àat túk kŏm dâai
Love that once was pleasant, [that] love can be bitter and painful
โลกที่คิดไม่เคยมีใคร ก็ไม่มีใครจริงๆ
lôhk têe kít mâi koie mee krai gôr mâi mee krai jing jing
A world where [you] think there was never anyone, doesn’t have anyone for real*

เพราะฉันเจ็บ จึงเข้าใจ เธอต้องเจ็บ เพื่อเข้าใจ
prór chăn jèp jeung kâo jai ter dtông jèp pêua kâo jai
Because I was hurt, therefore I understand. You must experience hurt in order to understand
คนเคยเจ็บ คงเข้าใจ ต้องเตรียมใจ ไว้ให้พอ
kon koie jèp kong kâo jai dtông dtriam jai wái hâi por
A person who was ever hurt will probably understand: [one] needs to prepare one’s heart so it’s enough [to whether the storm]

แต่ชีวิตไม่ใช่ฝัน ยังมีวันผันแปร
dtàe chee-wít mâi châi făn yang mee wan păn bprae
But life isn’t a dream. There is still a day of change
คนหนึ่งอาจจะพ่ายแพ้ อีกคนก็แค่จากไป
kon nèung àat jà pâai páe èek kon gôr kâe jàak bpai
One person might lose [the game], yet another person will just go back [where they came from]
รักที่เคยรื่นรมย์ รักอาจทุกข์ขมได้
rák têe koie rêun rom rák àat túk kŏm dâai
Love that once was pleasant, [that] love can be bitter and painful
โลกที่คิดไม่เคยมีใคร ก็ไม่มีใครจริงๆ
lôhk têe kít mâi koie mee krai gôr mâi mee krai jing jing
A world where [you] think there was never anyone, doesn’t have anyone for real *

[instrumental]

เพราะฉันเจ็บ จึงเข้าใจ เธอต้องเจ็บ เพื่อเข้าใจ
prór chăn jèp jeung kâo jai ter dtông jèp pêua kâo jai
Because I was hurt, therefore I understand. You must experience hurt in order to understand
คนเคยเจ็บ คงเข้าใจ ต้องเตรียมใจ ไว้ให้พอ
kon koie jèp kong kâo jai dtông dtriam jai wái hâi por
A person who was ever hurt will probably understand: [one] needs to prepare one’s heart so it’s enough [to whether the storm?]

แต่ชีวิตไม่ใช่ฝัน ยังมีวันผันแปร
dtàe chee-wít mâi châi făn yang mee wan păn bprae
But life isn’t a dream. There is still a day of change
คนหนึ่งอาจจะพ่ายแพ้ อีกคนก็แค่จากไป
kon nèung àat jà pâai páe èek kon gôr kâe jàak bpai
One person might lose [the game], yet another person will just go back [where they came from]
รักที่เคยรื่นรมย์ รักอาจทุกข์ขมได้
rák têe koie rêun rom rák àat túk kŏm dâai
Love that once was pleasant, [that] love can be bitter and painful
โลกที่คิดไม่เคยมีใคร ก็ไม่มีใครจริงๆ
lôhk têe kít mâi koie mee krai gôr mâi mee krai jing jing
A world where [you] think there was never anyone, doesn’t have anyone for real*

โลกที่คิด ไม่เคยมีใคร ก็ไม่มีใคร ซักคน
lôhk têe kít mâi koie mee krai gôr mâi mee krai sák kon
A world where [you] think there was never anyone, [really] doesn’t have even one person.*

*I think it means, “A world where you feel there was never anyone is truly empty.”