จ่าง แซ่ตั้ง Jang Sedtang (Tang Chang)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (Nation Builders) (1994)

This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

From Thai Wikipedia: จ่าง แซ่ตั้ง Jang Sedtang (in English, Tang Chang) was an influential Thai artist, poet, and painter of Chinese decent. He did abstract painting using his finger instead of a brush and in his writing he had a particular idiosyncrasy where he didn’t use the Thai repeat symbol, ๆ , for repeated words, but instead wrote the words out however many times. Here is a video of his work. The official song lyrics below are apparently imitating this style; for instance, the repeated words คำ คำ คำ are written out, whereas you would ordinarily see คำๆๆ. In the Wikipedia entry for “Tao,” “Tao or Dao . . . is a Chinese word signifying ‘way’, ‘path’, ‘route’, ‘key’ or sometimes more loosely ‘doctrine’ or ‘principle’. Within the context of traditional Chinese philosophy and religion, the Tao is the intuitive knowing of “life” that cannot be grasped full-heartedly as just a concept but is known nonetheless through actual living experience of one’s everyday being.” It is unsurprising that Khun Add would write about an artist because he used to be an architect. (His identical twin Eed Opakul is, if I understand correctly, an interior decorator or art dealer).

จ่างเป็นคนวาดเขียนเส้นสาย ระบายพู่กันสร้างสรรค์ศิลปะ
jàang bpen kon wâat kĭan sên săai rá-baai pôo gan sâang săn sĭn-lá-bpà
Jang was a person drawing connecting lines, painting with the paint brush to create art.
จ่างดิ้นรนแบกรับภาระ เลี้ยงครอบครัวด้วยเก๊กฮวย
jàang dîn ron bàek ráp paa-rá líang krôp krua dûay gáyk-huay
Jang struggled to bear the burden of providing for his family with Chrysanthemums

จ่างเป็นคนขีดเขียนถ้อยคำ คำ คำ คำย้ำเตือนในสัจจะ
jàang bpen kon kèet kĭan tôi kam kam kam kam yám dteuan nai sàt-jà
Jang is a person who writes words. Words, words, words reminding of the truth.
จ่างศึกษาเรียนรู้ธรรมะ มีศรัทธาลัทธิเต๋า
jàang sèuk-săa rian róo tam-má mee sàt-taa lát-tí dtăo
Jang studies to learn Dharma. Has belief in Daoism

เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง จ่าง จ่าง แซ่ตั้ง มีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee jàang sâe-dtâng jàang jàang jàang sâe-dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang Jang Jang Sedtang has Dao
เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง แซ่ตั้งมีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee jàang sâe-dtâng jàang sâe-dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang Sedtang has Dao.
จ่าง ก็คือเต๋า เต๋า ก็คือจ่าง ถึงฟ้าดินไม่ยอมเข้าข้าง
jàang gôr keu dtăo · dtăo gôr keu jàang · tĕung fáa din mâi yom kâo kâang
Jang is Dao, and Dao is also Jang, until Earth and Sky refuse to take sides.
จ่างก็ไม่ขายรูปกิน
jàang gôr mâi kăai rôop gin
Jaang also doesn’t sell pictures to eat.

เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง จ่าง จ่าง แซ่ตั้ง มีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee-jàang sâe-dtâng jàang jàang jàang sâe-dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang, Jang, Jang Sedtang has Dao.
เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง แซ่ตั้งมีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee-jàang sâe-dtâng jàang sâe dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang Sedtang has Dao
จ่าง ก็คือเต๋า เต๋า ก็คือจ่าง ถึงฟ้าดินไม่ยอมเข้าข้าง
jàang gôr keu dtăo dtăo gôr keu-jàang tĕung fáa din mâi yom kâo kâang
Jang is Dao, and Dao is also Jang, until Earth and Sky refuse to take sides.
จ่างก็ไม่ขายรูปกิน
jàang gôr mâi kăai rôop gin
Jaang also doesn’t sell pictures to eat