กอทูเล Gawtoolay

by คาราบาว Carabao
Album: ห้ามจอดควาย Ham Jod Kwai (No Buffalo Parking) (1990)

Support the artists! Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: The words under the official YouTube, say “The story of the Karen ancestors that fought to obtain the land of Gawtoolay.” The Karen are an ethnic minority that lives in Thailand and Burma. I don’t know if “Karang” means anything or if it just is alliteration with “Kariang,” the Thai word for “Karen.”

กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง
Kariang
Karen
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง
Kariang
Karen

เขาอยู่ตรงนั้นมานาน
kăo yòo dtrong nán maa naan
They’ve lived right there for so long
(ตรงนั้นตรงนั้นมานาน)
(dtrong nán dtrong nán maa naan )
(Right there so long)
เขาอยู่ที่นั่นมานาน
kăo yòo têe nân maa naan
They’ve lived there so long
(ที่นั่นที่นั่นมานาน)
(têe nân têe nân maa naan)
(Over there so long)
เขาอยู่ตรงนั้นมาจน
kăo yòo dtrong nán maa jon
They lived right there until
สองพันปีผ่านไป
sŏng pan bpee pàan bpai
2000 years passed by
ณ ลุ่มแม่สาละวิน
ná lûm mâe săa-lá win
At Salawin River Basin
ที่อยู่ที่กินที่ตาย
têe yòo têe gin têe dtaai
The place [one] lives, eats, and dies
(ที่อยู่ที่กิน) ที่กินที่ตาย
(têe yòo têe gin) têe gin têe dtaai
(The place [one] lives and eats) The place [one] eats and dies.
(ที่อยู่ที่กิน) ที่กินที่ตาย
(têe yòo têe gin) têe gin têe dtaai
(The place [one] lives and eats) The place [one] eats and dies.
(ที่อยู่ที่กิน) ที่กินที่ตาย
(têe yòo têe gin) têe gin têe dtaai
(The place [one] lives and eats) The place [one] eats and dies.

กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง
Kariang
Karen
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง
Kariang
Karen

เป็นเผ่ามนุษย์เดิมเดิม
bpen pào má-nút derm derm
A tribe of people since way back
(ตรงนั้นตรงนั้นมานาน)
(dtrong nán dtrong nán maa naan)
(Right there, right there, for so long now)
เป็นเผ่ามนุษย์ดีดี
bpen pào má-nút dee dee
A tribe of good people
(ที่นั่นที่นั่นมานาน)
(têe nân têe nân maa naan)
(That place, over there so long now)
เป็นเผ่ามนุษย์จนจน
bpen pào má-nút jon jon
A tribe of people that are very poor,
ซื่อซื่อและจริงใจ
sêu sêu láe jing jai
honest, and sincere
ณ ลุ่มแม่สาละวิน
ná lûm mâe săa-lá win
At Salawin River Basin
แผ่นดินของกอทูเล
pàen din kŏng gor too lay
The land of Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล (กอทูเล)
(gor too lay) gor too lay (gor too lay)
(Gawtoolay) Gawtoolay (Gawtoolay)

ชนชาวกะเหรี่ยง
chon chaao gà-rìang
The Karen people
รบเพื่อเอกราช
róp pêua àyk-gà-râat
fight for independence
เยี่ยงบรรพบุรุษ
yîang bàp bù-rùt
like their ancestors
ชนชาติมองโกเลีย
chon châat mong-goh-lia
the Mongolian people
ชนชาวกะเหรี่ยง
chon chaao gà-rìang
The Karen people
รบเพื่อกอทูเล
róp pêua gor too lay
fight for Gortoolay
มีเพียงพันธมิตร
mee piang pan-tá-mít
having alliances only
ยุงพิษมาเลเรีย
yung pít maa-lay-ria
with mosquitos infected with malaria

ชนชาวกะเหรี่ยง
chon chaao gà-rìang
Karen people
รบเพื่อเอกราช
róp pêua àyk-gà-râat
fight for independence
เยี่ยงบรรพบุรุษ
yîang bàp bù-rùt
like their ancestors
ชนชาติมองโกเลีย
chon châat mong-goh-lia
the Mongolian people.
ชนชาวกะเหรี่ยง
chon chaao gà-rìang
The Karen people
รบเพื่อกอทูเล
róp pêua gor too lay
fight for Gawtoolay
มีเพียงพันธมิตร
mee piang pan-tá-mít
having alliances only with
ยุงพิษมาเลเรีย
yung pít maa-lay-ria
mosquitos infected with malaria

โอ้โอ้โอโอ่โอ้โอโอ้โอโอ
Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh
โอ้โอ้โอโอ่โอ้โอโอ้โอโอ
Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh
โอโอโอ่โอ่โอโอโอโอ
Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh

[words in a foreign language and shouting in English]

แม่น้ำโขงยังคงไหลเชี่ยว
mâe náam kŏhng yang kong lăi chîeow
The Mekong River still rapidly flows
ควายเปลี่ยวเรียวเขาโค้งคม
kwaai bplìeow rieow kăo kóhng kom
A lonely buffalo with sharp bending horns
ถ้ำช้างเผือกยังชื่นชม
tâm cháang pèuak yang chêun chom
The cave of the white elephant [we] still admire
สองเราจะไม่ลืมสัญญา
sŏng rao jà mâi leum săn-yaa
The two of us won’t forget [our] promise
ใครอยู่ตรงนั้นมานาน
krai yòo dtrong nán maa naan
Who has lived right there for oh so long?
(ตรงนั้นตรงนั้นมานาน)
(dtrong nán dtrong nán maa naan)
(Right there for all this time)
ใครอยู่ที่นั่นมานาน
krai yòo têe nân maa naan
Who has lived there for so long?
(ที่นั่นที่นั่นมานาน)
(têe nân têe nân maa naan )
(There! There for so long now)
ใครอยู่ตรงนั้นมาจน
krai yòo dtrong nán maa jon
Who lived right there until
สองพันปีผ่านไป
sŏng pan bpee pàan bpai
2000 years passed by?
ณ ลุ่มแม่น้ำสาละวิน
ná lûm mâe-nám-săa-lá-win
At Salawin River Basin
แผ่นดินของกอทูเล

pàen din kŏng gor too lay
The land of Gawtoolay

(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay