ช้างไห้ (Chang Hai) Elephant’s Lament

By แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: ช้างไห้ Chang Hai (Elephant’s Lament) (1993)
This album is highly recommended. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Note: Translation by Ann Norman with help from Tahmnong at Deungdutjai.com (an AWESOME website with thousands of translations of Thai songs into English.)


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ฮือ
Huu-ooo
Ohhhhhh
เกิดมาเป็นช้าง
gèrt maa bpen cháang
[I was] born an elephant
มีแต่ทำงานหนัก
mee dtàe tam ngaan nàk
[I] have only hard work,
ชักลากไม้ซุงเถื่อน
chák lâak máai sung tèuan
dragging logs for illegal logging,
เดินป่าพาคนเที่ยว
dern bpàa paa kon tîeow
walking the forest taking people on tours,
เรี่ยวแรงน้อยถอยลง
rîeow raeng nói tŏi long
[My] minimal strength deteriorates
เขาก็มอมยาม้า
kăo gôr mom yaa máa
So they pump [me] with amphetimines

ฮา…ฮา…
Haaaa … Haaa . . .
Haaaa. . . haaa. . .
ฮือ…..
Huuuu . . .. .
Oooohhhh . . .

เกิดมาเป็นช้าง
gèrt maa bpen cháang
I was born an elephant
เหลือเพียงแค่สองสายพันธ์
lĕua piang kâe sŏng săai pan
There are only two lines left:
เอเซีย อัฟฟาริกัน
ay-sia àf-faa-rí-gan
Asian and African
นับวันช้างลดจำนวน
náp wan cháang lót jam-nuan
Each day, the elephants are reduced in number
จวนเจียนจะสูญไป
juan jian jà sŏon bpai
Just about melted away
แสนเสียดายพันธ์ช้าง
săen sĭa daai pan cháang
What sad regrets for the elephants!

ฮา…ฮา…ฮา…
ha . . ha. . .ha . .
Haaa . . haaa . . haaa . .
ฮือ..
Hu . . .
Oh . . .

ป่าไม้ได้ถูกทำลาย
bpàa máai dâai tòok tam laai
The forest has been destroyed
ช้างล้มตาย
cháang lóm dtaai
The elephant passes away
เพราะถูกใช้ทรมาน
prór tòok chái tor-rá-maan
Because they used torture,
คนเอยไม่เคยสงสาร
kon oie mâi koie sŏng-săan
people never had pity,
รีดแรงงาน
rêet raeng ngaan
squeezed out labor
จนขาหักหลังโกง
jon kăa hàk lăng gohng
until the limbs were bent from having broken bones
ยามสัตว์ใหญ่ล้มตาย
yaam sàt yài lóm dtaai
[It is] the period when large animals die
โหรทำนายถึงความมั่นคง
hŏhn tam naai tĕung kwaam mân-kong
The astrologer predicts that to reach stability
แผ่นดินนี้ก่อนธงไตรรงค์
pàen din née gòn tong dtrai-rong
[In] this country, before the three-colored flag,
เรายังคงชักธงรูปช้าง….
rao yang kong chák tong rôop cháang ….
we probably should continue to raise the flag with the picture of the elephant!

ช้างตายทั้งตัว
cháang dtaai táng dtua
[When] elephants die, every one
เอาใบบัวไปปิดไม่มิด
ao bai bua bpai bpìt mâi mítt
laying a lotus flower over it, won’t hide the elephant
คำสุภาษิตให้ขบคิดดูซักหน
kam sù-paa-sìt hâi kòp kít doo sák hŏn
The words of this proverb, we should take seriously*
ก่อนกลายเป็นเรื่องเศร้า
gòn glaai bpen rêuang sâo
before it becomes a tragedy
เรื่องราวช้างกระทืบคน
rêuang raao cháang grà-têup kon
The story where the elephant tramples people
จนตำรวจตัดสินด้วยปืนกล
jon dtam-rùat dtàt sĭn dûay bpeun gon
until the police decide by machine gun
สรุปผลตายตกไปตามกัน
sà-rùp pŏn dtaai dtòk bpai dtaam gan
In conclusion, they die accordingly

มีข้าวกินเพราะควาย
mee kâao gin prór kwaai
[We] have rice to eat because of buffalo
มีแผ่นดินไทยก็เพราะช้าง
mee pàen din tai gôr prór cháang
We have Thailand because of elephants
องค์นเรศวรสร้าง
ong ná-ray-sŭan sâang
The king creates
เอกราชบนหลังพลายพัทกอ
àyk-gà-râat bon lăng plaai pát gor
sovereignty [independence] on the back of a bull elephant**
จนเมืองไทยได้เป็นบ้านเกิด
jon meuang tai dâai bpen bâan gèrt
Until Thailand can be our homeland
เราคนไทยล้วนเป็นผู้ก่อ
rao kon tai lúan bpen pôo gòr
All us Thais are people who produce
สวมใส่กำไลสร้อยคอ
sŭam sài gam-lai sôi kor
and wear bracelets and necklaces
ทำจากงาช้างอย่างนั้นเนรคุณ
tam jàak ngaa cháang yàang nán nay-rá-kun
made from ivory, like an ungrateful betrayal [of]
ช้าง…..
Cháang
The elephant!

มีข้าวกินเพราะควาย
mee kâao gin prór kwaai
We have rice because of buffalo
มีแผ่นดินไทยก็เพราะช้าง
mee pàen din tai gôr prór cháang
We have Thailand because of the elephant
องค์นเรศวรสร้าง
ong ná-ray-sŭan sâang
The king creates
เอกราชบนหลังพลายพัทกอ
àyk-gà-râat bon lăng plaai pát gor
sovereignty/independence on the back of a bull elephant
จนเมืองไทยได้เป็นบ้านเกิด
jon meuang tai dâai bpen bâan gèrt
until Thailand is our homeland
ราคนไทยล้วนเป็นผู้ก่อ
rao kon tai lúan bpen pôo gòr
We Thai are all people who built
แผ่นดินเชิดหน้าชูคอ
pàen din chêrt nâa choo kor
a country that holds its head up proudly
มีสัตว์ชื่อช้าง
mee sàt chêu cháang
We have an animal called an elephant
ร่วมสร้างร่วมฝ่าฟัน….
rûam sâang rûam fàa fan ….
[who] shared in the building and shared in the struggle

เกิดมาเป็นช้าง
gèrt maa bpen cháang
[I] was born an elephant . . .
ช้างพลาย ช้างพังสีดอ
cháang plaai cháang pang sĕe dor
Short-tusked male and female elephants
ขอคนเข้าใจบ้างหนอ
kŏr kon kâo jai bâang nŏr
want you to understand
ขอช้างอยู่ประสาช้าง
kŏr cháang yòo bprà-săa cháang
that elephants should live like elephants,
คนอยู่ประสาคน
kon yòo bprà-săa kon
and people live like people
โลกก็สันติสุข….
lôhk gôr săn-dtì sùk ….
The world will then be calm and tranquil

* To “to hide an elephant under a lotus leaf” means to try and hide a major thing that is too big to be hidden, so as to avoid dealing with it. In this case, what is being hidden is an actual elephant!

**This line is about King Naresuan, who won Thailand’s freedom from Burma on the back of his Elephant, Patkor.