ไอน์สไตน์ขอเอาใจช่วย Einstein Kaw Ow Jai Chuay (Einstein Wishes You Success)

By อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Posted on Facebook June 3, 2015.
NOW available on the new album “คนเม้าท์เขย่าสาย” (“Person, Harmonica, Vibrating Strings”). You can BUY IT HERE! from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

เพลง ไอน์สไตน์ขอเอาใจช่วยคำร้อง/ทำนอง/ดนตรี อี๊ด โอภากุล60 ปี โลกไม่มีไอน์สไตน์ แต่ยังมากมายนักคิดนักฝันสมองมนุษย์สุดมหัศจรรย์ ยิ่งสร้างยิ่งสรรยิ่งก่อเกิดปัญญาอัจฉริยะแม้มีขีดจำกัด แต่ผู้ฉลาดคือนักแก้ปัญหาความล้มเหลวเพิ่มพูนปัญญา ถ้าก้าวไปข้างหน้าพร้อมจินตนาการ* จินตนาการ จินตนาการถีบจักรยานปั่นไปไม่หยุดวิ่งคือสร้างสมดุล มนุษย์ได้สมจริง อยู่นิ่งเมื่อไหร่ ไอน์สไตน์ขอยืนยัน ล้ม ๆ ๆเมื่อล้มก็ลุกอย่างมีคุณค่า ด้วยพลังศรัทธาใผ่รู้เหตุผลอัจฉริยะเกิดได้กับทุกคนผู้ไม่เคยหยุดคิดสักวี่สักวันมีโอกาสตรงกลางอุปสรรค อย่ามัวทึกทักคนเก่งเพราะพรสวรรค์โลกนี้มีเเต่พรเเสวงเท่านั้น คือพรขยันสรรสร้างจินตนาการ* จินตนาการ จินตนาการถีบจักรยานปั่นไปไม่หยุดวิ่งคือสร้างสมดุล มนุษย์ได้สมจริง อยู่นิ่งเมื่อไหร่ ไอน์สไตน์ขอยืนยัน ล้ม ๆ ๆ** เพราะคนไม่ใช่ลิง ลิงไม่ใช่คน ตามเหตุตามผลก็ไม่ใช่ไอน์สไตน์แต่คนเป็นคน ย่อมต้องมีความหมายสร้างสรรค์ความจริงได้ แม้ไม่ใช่ไอน์สไตน์เพราะเราเป็นใคร ๆ ๆ ที่มีสมองเหมือนกันSOLO* จินตนาการ จินตนาการถีบจักรยานปั่นไปไม่หยุดวิ่งคือสร้างสมดุล มนุษย์ได้สมจริง อยู่นิ่งเมื่อไหร่ ไอน์สไตน์ขอยืนยัน ล้ม ๆ ๆ** เพราะคนไม่ใช่ลิง ลิงไม่ใช่คน ตามเหตุตามผลก็ไม่ใช่ไอน์สไตน์แต่คนเป็นคน ย่อมต้องมีความหมายสร้างสรรค์ความจริงได้ แม้ไม่ใช่ไอน์สไตน์เพราะเราเป็นใคร ๆ ๆ ที่มีสมองเหมือนกันไอน์สไตน์ขอยืนยัน ขยัน ๆ ๆ….สมจินตนาการไอน์สไตน์ ๆ ๆ….ขอเอาใจช่วย

Posted by Eed Opakul on Wednesday, June 3, 2015

 
60 ปี โลกไม่มีไอน์สไตน์
For 60 years, the world hasn’t had Einstein
แต่ยังมากมายนักคิดนักฝัน
But there remain many thinkers and dreamers
สมองมนุษย์สุดมหัศจรรย์
The brains of humans are extremely miraculous
ยิ่งสร้างยิ่งสรรยิ่งก่อเกิดปัญญา
The more [brains] create, the more knowledge
อัจฉริยะแม้มีขีดจำกัด
[There is] genius even if there is limitation
แต่ผู้ฉลาดคือนักแก้ปัญหา
But the scholar is a problem solver
ความล้มเหลวเพิ่มพูนปัญญา
Knowledge accumulates through failures
ถ้าก้าวไปข้างหน้าพร้อมจินตนาการ
To progress forward, be ready to imagine

* จินตนาการ จินตนาการ
Think and imagine
ถีบจักรยานปั่นไปไม่หยุดวิ่ง
When you pedal a bicycle, don’t stop, fly along
คือสร้างสมดุล มนุษย์ได้สมจริง
Realistically, it creates the balance humans achieve
อยู่นิ่งเมื่อไหร่ ไอน์สไตน์ขอยืนยัน
Whenever you are motionless, as Einstein could tell you,
ล้ม ๆ ๆ
You fall, fall, fall

เมื่อล้มก็ลุกอย่างมีคุณค่า
When you fall, get up again. Things like this have value
ด้วยพลังศรัทธาใฝ่รู้เหตุผล
With strength and confidence strive to know the reason
อัจฉริยะเกิดได้กับทุกคน
Genius can happen with anyone
ผู้ไม่เคยหยุดคิดสักวี่สักวัน
People [who] never stop thinking for even one day
มีโอกาสตรงกลางอุปสรรค
have an opportunity right in the middle of an obstacle
อย่ามัวทึกทักคนเก่งเพราะพรสวรรค์
Don’t fall into assuming that a person is skilled because of a gift
โลกนี้มีเเต่พรเเสวงเท่านั้น
This world has only blessings that are strived for
คือพรขยันสรรสร้างจินตนาการ
It’s the blessing of trying hard to create and imagine

* จินตนาการ จินตนาการ
Think and imagine
ถีบจักรยานปั่นไปไม่หยุดวิ่ง
When you pedal a bicycle, don’t stop, fly along
คือสร้างสมดุล มนุษย์ได้สมจริง
Realistically, it creates the balance humans achieve
อยู่นิ่งเมื่อไหร่ ไอน์สไตน์ขอยืนยัน
Whenever you are motionless, as Einstein could tell you,
ล้ม ๆ ๆ
You fall, fall, fall

** เพราะคนไม่ใช่ลิง ลิงไม่ใช่คน
Because people aren’t monkeys [and] monkeys aren’t people
ตามเหตุตามผลก็ไม่ใช่ไอน์สไตน์
For whatever reasons, we are not Einstein
แต่คนเป็นคน ย่อมต้องมีความหมาย
But people are people, and naturally must have meaning
สร้างสรรค์ความจริงได้ แม้ไม่ใช่ไอน์สไตน์
They can build truth even if they aren’t Einstein
เพราะเราเป็นใคร ๆ ๆ ที่มีสมองเหมือนกัน
Because we are also people, people, people . . . who have brains just as well

*, **

ไอน์สไตน์ขอยืนยัน ขยัน ๆ ๆ….สมจินตนาการ
Einstein can reaffirm that working hard, working hard, working hard . . . . goes well with being imaginative
ไอน์สไตน์ ๆ ๆ….ขอเอาใจช่วย
Einstein, Einstein, Einstein . . . . wishes [you] success