เสือ Seua (Tiger)

Album: อเมริกันอันธพาล America Antipaan (“Rascal Americans”) (1998)
By คาราบาว Carabao

This album is RECOMMENDED. You can BUY IT at eThaiCD where you can shop in English.

คืนเหน็บหนาวมักมีเรื่องราวให้เล่าสู่
keun nèp năao mák mee rêuang raao hâi lâo sòo
This cold night makes me want to tell you a story
ใครอยากรู้กระเถิบเข้ามา
krai yàak róo grà-tèrp kâo maa
Whoever wants to hear move in closer
นานมาแล้วมีชายชรารักสันโดษ
naan maa láew mee chaai chá-raa rák săn-dòht
Long ago there was an old man who loved solitude
อิงอาศัยอยู่กลางไพรพง
ing aa-săi yòo glaang prai pong
Living in the middle of the jungle
แดนดงนี้มีลายพาดกลอน
daen dong née mee laai pâat glon
This jungle has a tiger
แก่ตัวจนกลายเป็นเสือลำบาก
gàe dtua jon glaai bpen sĕua lam-bàak
[who] gets old until [he] becomes a difficult tiger
แดนดงนี้ไม่มีผู้ใด
daen dong née mâi mee pôo dai
This jungle area doesn’t have anyone
กล้าเข้าไปเพราะกลัวเสือร้าย
glâa kâo bpai prór glua sĕua ráai
daring to enter because they are afraid of the evil tiger

คืนเหน็บหนาว พัดพาเรื่องราวถึงผู้เฒ่า
keun nèp năao pát-paa rêuang raao tĕung pôo tâo
This cold night blows a story of the old man
หมู่บ้านเราต้องการพึ่งพา
mòo bâan rao dtông gaan pêung paa
[who] my villagers need to depend on
พรานไพรสณฑ์คนมีฝีมือถือเป็นหนึ่ง
praan prai-son kon mee fĕe meu tĕu bpen nèung
A person regarded as the most skilled forest hunter
คือความหวังของชุมชน
keu kwaam wăng kŏng chum chon
He is the hope of the community
ใครคนนั้นต้องเสียสละ
krai kon nán dtông sĭa sà-là
Whoever that person is will have to make a sacrifice
ชายชราคือใครคนนั้น
chaai chá-raa keu krai kon nán
The old man is that person.
ใจหนึ่งรักในความสันโดษ
jai nèung rák nai kwaam săn-dòht
[His] heart loves solitude
แต่ใจก็รักในเกียรติยศ
dtàe jai gôr rák nai gìat yót
But his heart also loves honor
ชายชรากับเสือลำบาก
chaai chá-raa gàp sĕua lam-bàak
The elderly man and the troublesome tiger . . .

ตาวาวด้วยความหิว
dtaa waao dûay kwaam hĭw
[One set of] eyes flashing with hunger
อีกตาลุกวาวด้วยความหวัง
èek dtaa lúk waao dûay kwaam wăng
Another [set of] eyes burning with hope
กรงเล็บแลกกันกับปืนแก๊ป
grong lép lâek gan gàp bpeun gáep
Claws exchange with a gun
ใคร…ควรจะได้เป็นหนึ่ง
krai … kuan jà dâai bpen nèung
Who . . . should be able to be number one?

ตาจ้องมองประสานตา
dtaa jông mong bprà-săan dtaa
Eyes connect and stare at eyes
เวลาล่วงเลยด้วยศักดิ์ศรี
way-laa lûang loie dûay sàk sĕe
time passes with glory
กรงเล็บแลกกันกับปืนแก๊ป
grong lép lâek gan gàp bpeun gáep
Claws exchange with a gun

คืนเหน็บหนาวมักมีเรื่องราวให้เล่าต่อ
keun nèp năao mák mee rêuang raao hâi lâo dtòr
The cold night makes me want to tell more of the story

โลกกอร์ปก่อแก่ผู้แข็งแรง
lôhk gòp gòr gàe pôo kăeng raeng
The world was created for the stronger
ชายชราอาสาต่อสู้เสือลำบาก
chaai chá-raa aa-săa dtòr sôo sĕua lam-bàak
The old man volunteers to fight the troublesome tiger
มิใยต่อโลภโกรธหลง
mí yai dtòr lôhp gròht lŏng
Not connected to greed, anger, or obsession,
การเข่นฆ่านี้เพื่อยังชีพ
gaan kàyn kâa née pêua yang chêep
This killing is to maintain life
คืออาภรณ์ของราชสีห์
keu aa-pon kŏng râat-chá-sĕe
[It] is the clothing of a lion
การเข่นฆ่านี้เพื่อกู้เกียรติ
gaan kàyn kâa née pêua gôo gìat
This killing is to recover honor
คืออาภรณ์ของยอดมนุษย์
keu aa-pon kŏng yôt má-nút
It is the clothing of a top human being
ชายชรากับเสือลำบาก
chaai chá-raa gàp sĕua lam-bàak
The old man and the difficult tiger

ตาวาวด้วยความหิว
dtaa waao dûay kwaam hĭw
[One set of] eyes flashing with hunger
อีกตาลุกวาวด้วยความหวัง
èek dtaa lúk waao dûay kwaam wăng
Another [set of] eyes burning with hope
กรงเล็บแลกกันกับปืนแก๊ป
grong lép lâek gan gàp bpeun gáep
Claws exchange with a gun
ใคร…ควรจะได้เป็นหนึ่ง
krai … kuan jà dâai bpen nèung
Who . . . should be able to be number one?

ตาจ้องมองประสานตา
dtaa jông mong bprà-săan dtaa
Eyes connect and stare at eyes
เวลาล่วงเลยด้วยศักดิ์ศรี
way-laa lûang loie dûay sàk sĕe
time passes with glory
กรงเล็บแลกกันกับปืนแก๊ป
grong lép lâek gan gàp bpeun gáep
Claws exchange with a gun

ตาวาวด้วยความหิว
dtaa waao dûay kwaam hĭw
[One set of] eyes flashing with hunger
อีกตาลุกวาวด้วยความหวัง
èek dtaa lúk waao dûay kwaam wăng
Another [set of] eyes burning with hope
กรงเล็บแลกกันกับปืนแก๊ป
grong lép lâek gan gàp bpeun gáep
Claws exchange with a gun
ใคร…ควรจะได้เป็นหนึ่ง
krai … kuan jà dâai bpen nèung
Who . . . should be able to be number one?

ตาจ้องมองประสานตา
dtaa jông mong bprà-săan dtaa
Eyes connect and stare at eyes
เวลาล่วงเลยด้วยศักดิ์ศรี
way-laa lûang loie dûay sàk sĕe
time passes with glory
กรงเล็บแลกกันกับปืนแก๊ป
grong lép lâek gan gàp bpeun gáep
Claws exchange with a gun