สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ Song Tao Pu Ying-yai (Two Great Old Men)

Lyrics and melody by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: เมดอินไทยแลนด์ Made in Thailand
This ablum is HIGHLY RECOMMENDED. Gold Version (Limited Edition) of the album Made in Thailand available; you can BUY IT HERE

Spoken:

ฮัลโหลเทสต์
han-lŏh tâyt
Hello. Testing . . .
กาลครั้งหนึ่ง ยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่
gaan kráng nèung yang mâi kôi naan tâo rài
Once upon a time, not that long ago
มีชายชราผู้หนึ่ง
mee chaai chá-raa pôo nèung
There was an old person
ผู้ที่ทุกคนรู้จักเขาดี ในฐานะของผู้มั่งคั่ง
pôo têe túk kon róo jàk kăo dee nai tăa-ná kŏng pôo mâng-kâng
A person everyone knew well as a rich person
และชาวบ้านก็ขนานนามเขาว่า
láe chaao bâan gôr kà-năan naam kăo wâa
And the villagers called him
เฒ่าไม้เท้าทองคํา
tâo máai táo tong kam
Old Gold Cane
เมื่อล่วงลํ้าออกจากเมืองสู่ย่านเกษตรกรรม
mêua lûang ลํ้า òk jàak meuang sòo yâan gà-sàyt gam
When going out from the city to the farms,
อันเป็นที่พํานักพักอาศัยของชายชราอีกผู้หนึ่ง
an bpen têe pam-nák pák aa-săi kŏng chaai chá-raa èek pôo nèung
it so happens this is where another old man lived
ผู้ที่หลังของแกโค้งงอ
pôo têe lăng kŏng gae kóhng ngor
A person whose back was bent
จากการตรากตรําทํานาไร่มาชั่วชีวิต
jàak gaan dtràak-dtram tam naa râi maa chûa chee-wít
From enduring/persisting in farming throughout his whole life
แกคือผู้เฒ่าไม้เท้าลําไผ่
gae keu pôo tâo máai táo lam pài
He is the man Old Bamboo Cane
และนี่คือเรื่องราวของสองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่
láe nêe keu rêuang raao kŏng sŏng tâo pôo yîng yài
And this is the story of the two great old men

Singing:

ผู้เฒ่าไม้เท้าทองคํา
pôo tâo máai táo tong kam
The man Old Gold Cane
สร้างตึกสูงลํ้าเสียดฟ้าเสียดเมฆ
sâang dtèuk sŏong ลํ้า sìat fáa sìat mâyk
Builds skyscrapers that pierce the clouds
นั่งคิดคํานวณตัวเลข
nâng kít kam-nuan dtua lâyk
[He] sits and figures the numbers
ทุกคํ่าทุกเช้าคิดแต่เอากําไร
túk kâm túk cháo kít dtàe ao gam-rai
Every night and every morning thinking only of making profits
เฝ้าดูตาม้าตาเรือ
fâo doo dtaa máa dtaa reua
He [carefully] watches over the moves of the horse [knight] and the moves of the boat [rook].*
ความคิดเหลือเฟือเต็มห้องแอร์คอนดิชั่น
kwaam kít lĕua-feua dtem hông ae kon dì chân
His abundant thoughts filling the air-conditioned room
จิบบรั่นดีคลี่คลายความฝัน
jìp bràn-dee klêe klaai kwaam făn
Sipping brandy to make the dreaming easier
ทุกคืนทุกวันฝันถึงผลกําไร
túk keun túk wan făn tĕung pŏn gam-rai
Every night and day dreaming of profits
มีที่ดินพันหมื่นแสนไร่
mee têe din pan-mèun-săen râi
Has hundreds of thousands of acres of land
รถยนต์มากมายกว่าร้านขายรถยนต์
rót yon mâak maai gwàa ráan kăai rót yon
More cars than a car dealership
บริวารวิ่งกันสับสน
bor-rí-waan wîng gan sàp sŏn
His servants run around willy nilly
ต้องเลี้ยงผู้คนแทนฝูงวัวควาย
dtông líang pôo kon taen fŏong wua kwaai
He must raise people instead of a herd of cattle [that is, he has a herd of workers]

อีกผู้เฒ่าถือไม้เท้าลําไผ่
èek pôo tâo tĕu máai táo lam pài
The other old man carries a bamboo cane
นั่งทอดหายใจอยู่ใต้ต้นดอกจาน
nâng tôt hăai jai yòo dtâi dtôn dòk jaan
[He] sits extending the breath beneath a Dok Jaan tree,
ฝันถึงเมล็ดพืชที่หว่าน
făn tĕung má-lét pêut têe wàan
dreaming about the plant seeds that were sown
เป็นกิจการของเกษตรกร
bpen gìt-jà-gaan kŏng gà-sàyt gon
[He] is in the business of agriculture
เฝ้าดูมดหนูแมลง
fâo doo mót nŏo má-laeng
Watches over the ants, rats, and insects
จะมากลั่นแกล้งกัดกินพืชไร่
jà maa glàn glâeng gàt gin pêut râi
that pester, nibble, and eat the farm products
ปีนี้ถ้าไม่ดีดังปีกลาย
bpee née tâa mâi dee dang bpee glaai
If the yeilds this year aren’t as good as past years
ต้องขอความเห็นใจจากเฒ่าไม้ทองคํา
dtông kŏr kwaam hĕn jai jàak tâo máai tong kam
[He] must ask for mercy from Old Gold Cane
นาที่นาของผู้เฒ่าลําไผ่
naa têe naa kŏng pôo tâo lam pài
The field that Old Bamboo Cane has
เอาจํานองไว้กับผู้เฒ่าทองคํา
ao jam-nong wái gàp pôo tâo tong kam
is mortgaged with Old Gold Cane
ดอกเบี้ยบานยิ่งกว่าผลผลิต
dòk bîa baan yîng gwàa pŏn pà-lìt
Interest blooms more than produce
พอไม่ติดฝนแล้งแมลงลงกัดกิน
por mâi dtìt fŏn láeng má-laeng long gàt gin
As soon as the drought is over, the insects descend and consume

เฮ้อเฝ้าดูตามดตาแมลง
hér fâo doo dtaa mót dtaa má-laeng
Oh!! [He] watches over the moves of the ants and the moves of the insects
ดังฟ้าฝนกลั่นแกล้งไม่มีเหลือผลผลิต
dang fáa fŏn glàn glâeng mâi mee lĕua pŏn pà-lìt
As if the sky and rain is persecuting him, he has no product left!
แม่นละหรือที่ว่าฟ้าลิขิต
mâen lá rĕu têe wâa fáa lí-kìt
So THIS is what heaven has written?**
ฟ้าไม่มีชีวิตแต่คนมีจิตมีนํ้าใจ
fáa mâi mee chee-wít dtàe kon mee jìt mee nám jai
Heaven doesn’t have life, but people have a mind and a heart
เฒ่าชราคว้าไม้ไผ่ลำอ่อน
tâo chá-raa kwáa máai pài lam òn
The old man grabs the green bamboo cane
ลุกขึ้นเขียนสะท้อนความในใจ
lúk kêun kĭan din don sà-tón kwaam nai jai
[He] stands up to write [on] the small hill [on the ground] the reflections of his mind:
เรามันจนเราก็จนต่อไป
rao man jon rao gôr jon dtòr bpai
We are poor, we’ll be poor forever
ใครจะรวยเท่าใด ก็ปล่อยให้รวยเสียให้เข็ด
krai jà ruay tâo dai gôr bplòi hâi ruay sĭa hâi kèt
However rich someone is, let their wealth be ruined so they are afraid

*“เฝ้าดูตาม้าตาเรือ” “to watch over the moves of the horse and the boat” is an idiom from chess meaning “carefully”
** It means, “So this is what heaven has destined!?”