สาธุชน Saatu Chon (Good, Honest, Upright People)

Album: อเมริกันอันธพาล America Antipaan (“Rascal Americans”) (1998)
By คาราบาว Carabao

This album is RECOMMENDED. You can BUY IT at eThaiCD where you can shop in English.

Note: This song came out immediately after the Asian Financial Crisis of 1997, and probably has something to do with that. It was a time of great difficultly as prices shot up, unemployment shot up, the stock market crashed, and people even committed suicide.

ฟ้าที่ขาดดาว ไม่อาจพราว รัศมีส่อง
fáa têe kàat daao mâi àat praao rát-sà-mĕe sòng
The sky lacking stars, won’t have sparkles of light shining through
ค่ำคืนไหน ฟ้าเศร้าหมอง คนหม่นหัวใจ
kâm keun năi fáa sâo mŏng kon mòn hŭa jai
On nights when the sky is sad and gloomy, people are melancholy
น้ำที่ขาดปลา ไม่นำพา ซึ่งชีวิตใหม่
nám têe kàat bplaa mâi nam paa sêung chee-wít mài
Water lacking fish, doesn’t bring that which is new life
โลกขาดรัก และห่วงใย ไร้ความหวัง
lôhk kàat rák láe hùang yai rái kwaam wăng
A world lacking love and concern, without hope

พื้นที่ขาดดิน มีแต่หิน มีแต่เม็ดทราย
péun têe kàat din mee dtàe hĭn mee dtàe mét saai
The ground that lacks dirt, and has only stones and sand
เหล่าแมกไม้ ไม่อาจยืน ให้ดอกผล
lào mâek máai mâi àat yeun hâi dòk pŏn
Bushes won’t last long enough to produce
โลกที่ขาดรัก สามัคคี ถึงคราวอับจน
lôhk têe kàat rák săa-mák-kee tĕung kraao àp jon
The world lacking love and unity arrives at times of poverty with no way out
ความวุ่นวาย ในฝูงชน คือแย่งชิง
kwaam wûn waai nai fŏong chon keu yâeng ching
Disorder. In the crowds, it’s looting.

มือจับกันไว้ อย่าให้ใคร มาคอยยุแหย่
meu jàp gan wái yàa hâi krai maa koi yú yàe
Join hands. Don’t let someone come and quietly agitate
สิ่งแน่แท้ มิตรภาพ จงยั่งยืน
sìng nâe táe mít-dtrà-pâap jong yâng-yeun
The thing that is certain and true: friendship must endure

ใจให้แก่กัน หนักเบานิด เราเสียสละ
jai hâi gàe gan nàk bao nít rao sĭa sà-là
With hearts for each other, through thick and thin, we sacrifice [for each other]
คือภาระแห่งพี่น้อง ในโลกนี้ (สาธุชน)
keu paa-rá hàeng pêe nóng nai lôhk née (săa-tú chon)
It’s the duty of brothers and sisters in this world (Good/honest/upright people)

มือจับกันไว้ อย่าให้ใคร มาคอยยุแหย่
meu jàp gan wái yàa hâi krai maa koi yú yàe
Join hands. Don’t have someone come and quietly agitate
สิ่งแน่แท้ มิตรภาพ จงยั่งยืน
sìng nâe táe mít-dtrà-pâap jong yâng-yeun
The thing that is certain and true: friendship must endure

ใจให้แก่กัน หนักเบานิด เราเสียสละ
jai hâi gàe gan nàk bao nít rao sĭa sà-là
With hearts for each other, through thick and thin, we sacrifice [for each other]
คือภาระแห่งพี่น้อง ในโลกนี้
keu paa-rá hàeng pêe nóng nai lôhk née
It’s the duty of brothers and sisters in this world

ฟ้าที่ขาดดาว ไม่อาจพราว รัศมีส่อง
fáa têe kàat daao mâi àat praao rát-sà-mĕe sòng
The sky without stars won’t have sparkles of light shining through
ค่ำคืนไหน ฟ้าน่ามอง คนหน้าใส
kâm keun năi fáa nâa mong kon nâa săi
Whatever night the sky is nice to look at, people have clear faces.
โลกมีแต่รัก สามัคคี และความห่วงใย
lôhk mee dtàe rák săa-mák-kee láe kwaam hùang yai
A world that has only love, unity, and concern
มีศิลธรรม เหนี่ยวนำใจ สาธุชน
mee sĭn tam nìeow nam jai săa-tú chon
There is morality inducing the hearts of upright people
ศิลธรรม เหนี่ยวนำใจ สาธุชน
sĕen-lá-tam* nìeow nam jai săa-tú chon
Morality inducing the hearts of upright people
ศิลธรรม เหนี่ยวนำใจ สาธุชน
sĕen-lá-tam nìeow nam jai săa-tú chon
Morality inducing the hearts of upright people
ศิลธรรม เหนี่ยวนำใจ สาธุชน
sĕen-lá-tam nìeow nam jai săa-tú chon
Morality inducing the hearts of upright people