รวยเพื่อน Ruay Peuan (Rich in Friends)

Album: แมงฟอร์ซวัน Meng Force One (Fly Force One) (2006)
By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul

เมื่อขุนเขายังคงอยู่ สายน้ำยังคงไหล
mêua kŭn kăo yang kong yòo săai náam yang kong lăi
While mountains remain, rivers still flow
จากกันแม้จากไกล เรายังต้องพบกันอีก
jàak gan máe jàak glai rao yang dtông póp gan èek
Even separated by great distance, we still must meet once again
จะกี่ปีหรือกี่เดือน จะเท่าไหร่ก็ช่างหัว
jà gèe bpee rĕu gèe deuan jà tâo rài gôr châang hŭa
However many months or years, however long, so be it!
แค่มองตาก็รู้ตัว ถึงเวลาต้องทางใครทางมัน
kâe mong dtaa gôr róo dtua tĕung way-laa dtông taang krai taang man
Only look in the eyes and realize, we’ve arrived at the time each must go his own way
ก็เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
gôr pêua chee-wít têe dee gwàa
It’s for a life that’s better

* แต่ไม่ได้ดีกว่าเพื่อน แต่ดีกว่าตัวเอง
dtàe mâi châi dee gwàa pêuan dtàe dee gwàa dtua ayng
But not better than friends, but better than me alone
ก็เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อน จะต่ำสูงขาวดำ
gôr pêuan gôr yang bpen pêuan jà dtàm sŏong kăao dam
Because friends will still be friends, whether short, tall, light, or dark [skin]
จะผิดชอบชั่วดี ก็ยังเป็นเพื่อนวันยังค่ำ
jà pìt chôp chûa dee gôr yang bpen pêuan wan yang kâm
Whether, disappointment or happiness, good or bad, [we are] still friends for sure [day into night]
ไม่ใช่แค่คำหนึ่งคำ ในพจนานุกรม
mâi châi kâe kam nèung kam nai pót-jà-naa-nú-grom
It’s not just a word in the dictionary

เมื่อชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกกระทำได้
mêua chee-wít lêuak gèrt mâi dâai dtàe lêuak grà-tam dâai
In life, [one] can’t choose one’s birth, but one can choose what [task] to carry out
จึงแบกฝันอันยิ่งใหญ่ ข้ามน้ำและข้ามฟ้า
jeung bàek făn an yîng yài kâam nám láe kâam fáa
Therefore shoulder a great dream, cross the water and cross the sky
จะกี่ปีหรือกี่เดือน เพื่อนใหม่ก็เพิ่มมา
jà gèe bpee rĕu gèe deuan pêuan mài gôr pêrm maa
Whether [over] months or years, new friends will come
จ่อประตูวัยชรา ถึงได้รู้ว่าร่ำรวยเพื่อนฝูง
jòr bprà-dtoo wai chá-raa tĕung dâai róo wâa râm ruay pêuan fŏong
I aim for the door to old age, arriving knowing that I’m rich in friends
นั้นเป็นวิถีที่ดีกว่า
nán bpen wí-tĕe têe dee gwàa
That’s the way that’s better

* แต่ไม่ใช่ดีกว่าเพื่อน แต่ดีกว่าตัวเอง
dtàe mâi châi dee gwàa pêuan dtàe dee gwàa dtua ayng
But not better than friends. But better than me alone.
เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อน จะต่ำสูงขาวดำ
pêuan gôr yang bpen pêuan jà dtàm sŏong kăao dam
Friends are still friends. Whether low, high, light, or dark
จะผิดชอบชั่วดี ก็ยังเป็นเพื่อนวันยังค่ำ
jà pìt chôp chûa dee · gôr yang bpen pêuan wan yang kâm
Whether disappointment or [things you] like, evil or good, they are still friends for sure [day into night]
ไม่ใช่แค่คำหนึ่งคำ ในพจนานุกรม
mâi châi kâe kam nèung kam nai pót-jà-naa-nú-grom
It’s not just a word in the dictionary

วันเวลาได้บอกเล่าเรื่องราว เดินทางยาวยิ่งยาวก็ยิ่งเข้าใจตัวเอง
wan way-laa dâai bòk lâo rêuang raao dern taang yaao yîng yaao gôr yîng kâo jai dtua ayng
Time can tell a story. Walking on a long path, the longer it is, the more one understands oneself
วันเวลาได้บอกเล่าเรื่องราว เดินทางยาวยิ่งยาวก็ยิ่งเข้าใจตัวตน
wan way-laa dâai bòk lâo rêuang raao · dern taang yaao yîng yaao gôr yîng kâo jai dtua dton
Time can tell a story. Walking on a long path, the longer it is the more one understands oneself.
คนกับคนมันอยู่ที่การคบหา คนกับหมาบางทียังรักกันจน…เป็นเพื่อนตาย
kon gàp kon man yòo têe gaan kóp hăa kon gàp măa baang tee yang rák gan jon … bpen pêuan dtaai
People with people, it depends on the connection. A person with a dog, sometimes [they] still love each other to the point . . . they are friends to the death.

SOLO

เพื่อนไม่จำกัดเพศ ทั้งไม่จำกัดวัย
pêuan mâi jam-gàt pâyt táng mâi jam-gàt wai
Friends are not limited by gender, neither are they limited by age
ขอเพียงแค่รู้ใจ พบเจอก็เป็นสุข
kŏr piang kâe róo jai póp jer gôr bpen sùk
I ask only to know the heart. Meet and be happy.
ไม่จำเป็นต้องมีเหล้า น้ำเปล่าก็มันส์ได้
mâi jam bpen dtông mee lâo nám bplào gôr man dâai
No need to have alcohol. Water can also be enjoyed.
และพร้อมจะยืนต้านภัย เคียงไหล่เคียงบ่า
láe próm jà yeun dtâan pai kiang lài kiang
And [they are] ready to stand and resist danger, shoulder to shoulder

เพื่อนเอ๋ย…มีมิตรแท้ย่อมดีกว่า
pêuan ŏie … mee mít táe yôm dee gwàa
Oh my friends, . . . having good, true friends that’s naturally better

* แต่ไม่ใช่ดีกว่าเพื่อน แต่ดีกว่าตัวเอง
* dtàe mâi châi dee gwàa pêuan dtàe dee gwàa dtua ayng
But not better than friends, but better than me myself.
เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อน จะต่ำสูงขาวดำ
pêuan gôr yang bpen pêuan jà dtàm sŏong kăao dam
Because friends will still be friends, whether short, tall, light, or dark [skin]
จะผิดชอบชั่วดี ก็ยังเป็นเพื่อนวันยังค่ำ
jà pìt chôp chûa dee · gôr yang bpen pêuan wan yang kâm
Whether, disappointment or happiness, good or bad, [we are] still friends for sure [day into night]
ไม่ใช่แค่คำหนึ่งคำ ในพจนานุกรม
mâi châi kâe kam nèung kam nai pót-jà-naa-nú-grom
It’s not just a word in the dictionary
ไม่ใช่แค่คำหนึ่งคำ ในพจนานุกรม
mâi châi kâe kam nèung kam nai pót-jà-naa-nú-grom
It’s not just a word in the dictionary