โรฮิงญา Rohingya (by Aed Carabao)

Lyrics, and Melody by แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Posted on YouTube May 8, 2015

Note: This song addresses very recent events, specifically the discovery this week of mass graves left behind by multiple death camps where the stateless Rohingya people from Burma (Myanmar) had been held captive awaiting ransom from their relatives.

Here you can read the HUMAN RIGHTS WATCH REPORT on human trafficking of Rohingya in Thailand. Eed Opakul had already posted a song titled “Rohingya” in December 2014. Click through for “Rohingya” by Eed Opakul.

“Thank you for the illustrations from the Internet. [Video] produced by Carabao.net” – Chaiyuth Limlawan

บ่อน้ำที่แห้งแล้ง แสงแดดที่สาดส่อง
bòr náam têe hâeng láeng săeng dàet têe sàat sòng
A pond that is almost dry; [some] sunlight that breaks through
ชีวิตปลาในหนอง ล่องลอยความเป็นความตาย
chee-wít bplaa nai nŏng lông loi kwaam bpen kwam dtaai
Fish life in the swamp floats [through] existence, death.
มีหญิงชายที่หวังอยู่ ดันดิ้นสู้ชีวิตใหม่
mee yĭng chaai têe wăng yòo dan dîn sôo chee-wít mài
There are men and women who still have hope; they push and fight for a new life
ไปตายเอาดาบหน้ากันเถอะไป เสียงเพลงระลอกใหม่ของเรฟูจี
bpai dtaai ao dàap nâa gan tùh bpai sĭang playng rá-lôk mài kŏng ray foo jee
They go take the risk. A new wave of the music “Refugee”*

ดินแดนแห่งความหวัง ยังไปไม่ถึงสักที
din daen hàeng kwaam wăng yang bpai mâi tĕung sàk tee
To the land of hope, [one] keeps going, but never once arrives
กลับตกนรกอเวจี เป็นผีเฝ้าค่ายกักกัน
glàp dtòk ná-rók a-way-jee bpen pĕe fâo kâai gàk gan
[One] falls back into Hell to be spirits guarding the detention camp**
ในมือโจรเรียกค่าไถ่ มันโหดร้ายถึงปานนั้น
nai meu john rîak kâa tài man hòht ráai tĕung bpaan nán
In the hands of a thief, [one] calls for a ransom. It’s cruelty to that extent
มนุษย์หรือผีห่าซาตาน นรกหรือสวรรค์ที่เธอฉันแสวงหา
má-nút rĕu pĕe hàa saa-dtaan ná-rók rĕu sà-wăn têe ter chăn sà-wăeng hăa
[Are they] human or EXPLETIVE Satan?*** [Is it] hell or heaven that you and I seek?

โรฮิงญา โรฮิงญา โรฮิงญา …
Rohingya Rohingya Rohingya . . .

จากยะไข่ถึงสะเดา คือเรื่องเศร้าชาวโรฮิงญา
jàak yá-kài tĕung sà-dao keu rêuang sâo chaao roh-hing-yaa
From Rakhine State (Myanmar) to Sadao (Songklah Thailand). It’s the tragedy of the Rohingya people
ให้ย้อนนึกถึงอากงอาม่า อพยพหลบมาจากจีนอดีตกาล
hâi yón néuk tĕung aa gong aa mâa òp-pá-yóp lòp maa jàak jeen a-dèet gaan
It makes one think back to [our] ancestors who emigrated, fleeing China in ancient times****
จากยะไข่ถึงสะเดา คือเรื่องเศร้าชาวโรฮิงญา
jàak yá-kài tĕung sà-dao keu rêuang sâo chaao roh-hing-yaa
From Rakhine State (Myanmar) to Sadao (Songklah Thailand). It’s the tragedy of the Rohingya people
ปลุกสำนึกให้โลกตื่นตา จัดการกับปัญหาค้าทาสยุคปัจจุบัน
bplùk săm-néuk hâi lôhk dtèun dtaa jàt gaan gàp bpan-hăa káa tâat yúk bpàt-jù-ban
Rouse the awareness of the world, to get excited, and deal with this problem of the slave trade in the modern age.

Solo

โรฮิงญา โรฮิงญา โรฮิงญา …
Rohingya Rohingya Rohingya . . .

จากยะไข่ถึงสะเดา คือเรื่องเศร้าชาวโรฮิงญา
jàak yá-kài tĕung sà-dao keu rêuang sâo chaao roh-hing-yaa
From Rakhine State (Myanmar) to Sadao (Songklah Thailand). It’s the tragedy of the Rohingya people
ให้ย้อนนึกถึงอากงอาม่า อพยพหลบมาจากจีนอดีตกาล
hâi yón néuk tĕung aa gong aa mâa òp-pá-yóp lòp maa jàak jeen a-dèet gaan
It makes one think back to [our] ancestors who emigrated, fleeing China in ancient times****
จากยะไข่ถึงสะเดา คือเรื่องเศร้าชาวโรฮิงญา
jàak yá-kài tĕung sà-dao keu rêuang sâo chaao roh-hing-yaa
From Rakhine State (Myanmar) to Sadao (Songklah Thailand). It’s the tragedy of the Rohingya people
ปลุกสำนึกให้โลกตื่นตา จัดการกับปัญหาค้าทาสยุคปัจจุบัน
bplùk săm-néuk hâi lôhk dtèun dtaa jàt gaan gàp bpan-hăa káa tâat yúk bpàt-jù-ban
Rouse the awareness of the world, to get excited, and deal with this problem of the slave trade in the modern age.
ปลุกสำนึกให้โลกตื่นตา จัดการปัญหาค้ามนุษย์โรฮิงญา
bplùk săm-néuk hâi lôhk dtèun dtaa jàt gaan bpan-hăa káa má-nút roh-hing-yaa
Rouse the awareness of the world, to get excited, and deal with this problem of the human trafficking of the Rohingya.

โรฮิงญา โรฮิงญา โรฮิงญา …
Rohingya Rohingya Rohingya . . .

* Presumably a reference to the famous Carabao song “Refugee.”
** The spirits of those who die at the camp.
***The derogatory term ห่า (hàa) before the name “Satan” actually means “cholera” or other infectious disease, but I don’t think it means that here. It is just a derogatory term to put before someone’s name. It is hard to come up with an expletive in English that makes the name “Satan” sound worse than it already is. Alternatively ผีห่า (pĕe hàa) together could be the spirit that brings the plague, in which case the translation would be “Satan, Spirit of Death”.
**** It is Aed Carabao (and many other present-day Thai) whose ancestors escaped from China in ancient times.