น้ำท่วม Nam Tuam (Flood)

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao ( ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul)
Album: ทับหลัง Tap Lang (The Lintel) (1988)

Note: The music of this song is especially “Thai sounding.”


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

น้ำท่วมใครว่าดีกว่าฝนแล้ง
nám tûam krai wâa dee gwàa fŏn láeng
Floods, people say, are better than drought
ฉันว่าน้ำแห้งให้ฝนแล้งเสียยังดีกว่า
chăn wâa nám hâeng hâi fŏn láeng sĭa yang dee gwàa
I say [when] the water dries up to the point of ruinous drought it’s still better
น้ำท่วมปีนี้ทุกคนล้วนมีแต่คราบน้ำตา
nám tûam bpee née túk kon lúan mee dtàe krâap nám dtaa
The floods this year [cause] everyone only tears
ต้องหนีน้ำขึ้นบนหลังคา น้ำตาหลั่งเคล้าสายชล
dtông nĕe nám kêun bon lăng kaa nám dtaa làng kláo săai chon
[We] must escape the rising water on rooftops. The tears flow to mix with the stream of water

น้ำท่วมใต้ฝุ่นกระหน่ำซ้ำสอง
nám tûam dtâi fùn grà-nàm sám sŏng
The southern floods pound the dust once more
เสียงพายุก้องเหมือนเสียงของมัจจุราชบ่น
sĭang paa-yú gông mĕuan sĭang kŏng mát-jù râat bòn
The sound of the resounding storm is the voice of the God of Death grumbling
น้ำท่วมที่ไหน ก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคน
nám tûam têe năi gôr dtông sĭa jai dûay gan túk kon
Wherever there is flood, [we] must feel sorry together, every one,
เพราะต้องพบกับความยากจน
prór dtông póp gàp kwaam yâak jon
because [we] must face impoverishment
ทุกคนหมดเนื้อสิ้นตัว
túk kon mòt néua sîn dtua
every person, every body.

ปักษ์ใต้เราถูกน้ำท่วมเหมือนกัน
bpàk dtâi rao tòok nám tûam mĕuan gan
Our Southern region has been flooded similarly
ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์เหมือนกันไปทุกครอบครัว
dtâng dtàe bprà-jùap kee-ree kăn mĕuan gan bpai túk krôp krua
From Prachuap Khiri Khan Province, similarly every family
สวนยางก็ล่ม ไร่นาก็จมเสียหายไปทั่ว
sŭan yaang gôr lôm râi naa gôr jom sĭa hăai bpai tûa
The rubber farms collapse, also the fields are everywhere submerged and ruined.
ทุกคนทุกครัวหมดตัว หมดตัวกันแล้วแก้วตา
túk kon túk krua mòt dtua mòt dtua gan láew gâew dtaa
Every person, every family is broke. All are broke now, [my] darling.
[THIS VERSE 2X]

น้ำท่วมสร้างความผิดหวังชอกช้ำ
nám tûam sâang kwaam pìt wăng chòk chám
The floods create disappointment and pain
ชีวิตเช้าค่ำอยู่กับน้ำท่วมมาจากป่า
chee-wít cháo kâm yòo gàp nám tûam maa jàak bpàa
Life from morning to night is lived with flooding coming from the forest
คนอยู่เมืองดอนจงช่วยอาทรเมืองใต้สักครา
kon yòo meuang don jong chûay aa-ton meuang dtâi sàk kraa
People living in the highland cities should care and help the Southern cities in this instance,
จงมาช่วยกันซับน้ำตา น้ำตาปักษ์ใต้บ้านเรา
jong maa chûay gan sáp nám dtaa nám dtaa bpàk dtâi bâan-rao
should come together to help mop up the tears, the tears of the Southern part of our home


This album is highly recommended. You can BUY IT at eThaiCD, where you can shop in English.