มุซาชิ Musachi (Musashi)

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: เห็นมั้ยบัวลอย Hen Mai Bua Loy (Do You See This, Bua Loy?) (2014)
The album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE at eThaiCD, where you can shop in English. Seriously, if you are at all curious about the music of Aed Carabao, this album is the perfect place to start. DO IT! DO IT! Here is the ALBUM REVIEW.

Note: According to Wikipedia, Miyamoto Musashi (1584-1645), also known as Shinmen Takezo, was an excellent Japanese swordsmen who is known for his undefeated record in 60 duals. He “spent many years studying Buddhism and swordsmanship. He was an accomplished artist, sculptor, and calligrapher” and wrote The Book of Five Rings, which is still read today..

เป็นคนต้องมีความฝันฝันแล้วก็ต้องมุ่งแม่น
bpen kon dtông mee kwaam făn făn láew gôr dtông mûng mâen
[I]’m a person who must have a dream, and then must aim precisely [towards it]
เป็น ซามูไรยากกว่านั้น พลาดฝัน นั้น หมายถึงตาย
bpen saa-moo-rai yâak gwàa nán plâat făn nán măai tĕung dtaai
Being a Samurai [is] even more difficult than that. If [they] fail in that dream, they aim to die.
เราเป็นแค่นักเดินทาง พลาดรถก็รอคันใหม่
rao bpen kâe nák dern-taang plâat rót gôr ror kan mài
I am only a traveler [who] if I miss my ride,* I wait for a new one
แต่ชนชั้น ซามูไร เอาความเป็นตายเดิมผ่าน
dtàe chon chán saa-moo-rai ao kwaam bpen dtaai derm pàan
But the samurais, in past times, [would] want death.

เป็นคนที่ยอมก้มหัว ถ่อมตัวเรียนรู้สิ่งใหม่
bpen kon têe yom gôm hŭa tòm dtua rian róo sìng mài
[I] am a person who is willing to bow the head [as a respectful gesture] and humbly learn new things
ลับดาบแล้วยังลับใจ เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า
láp dàap láew yang láp jai pêua gâao dtòr bpai kâang nâa
A secret sword but also a secret heart for progressing on ahead
บทเรียนแห่งถ้าเกโซ่ ผู้ใดใครคิดนำพา
bòt rian hàeng tâa gay sôh pôo dai krai kít nam paa
The lesson of Takaeso: Whoever thinks and pays attention
จะไม่สูญเสียเวลาเปล่าเลยกับฝันกลางวัน
jà mâi sŏon sĭa way-laa bplào loie gàp făn glaang-wan
Will not any waste time at all with dreaming in the middle of the day

มันโดดเดี่ยวทั้งเปลี่ยวทั้งเหงาข้างใน
man dòht dìeow táng bplìeow táng ngăo kâang nai
It’s isolated, both solitary and lonely inside
แต่เขาพอใจ ที่จะอยู่อย่างนอกเสรี
dtàe kăo por jai têe jà yòo yàang nôk săy-ree
But he is content to be living like a free bird
ถ้าเกโซ่ มิยาโมโต มุซาชิ
Takezo Miyamoto Musashi
ถ้าเกโซ่ มิยาโมโต มุซาชิ
Takezo Miyamoto Musashi

เป็นความเชื่อที่ผิดพลาด ความสามารถเป็นพรสวรรค์
bpen kwaam chêua têe pìt plâat kwaam săa-mâat bpen pon sà-wăn
It’s a wrong belief that ability is a gift
ที่แท้เป็นความมุ่งมั่น บากบิ่นฝ่าฟันลูกเดียว
têe táe bpen kwaam mûng mân bàak bìn fàa fan lôok dieow
Actually it is only fixated engagement, struggling, and chipping away [at something]
ในโลกแห่งความสำเร็จ มีความมานะมาเกี่ยว
nai lôhk hàeng kwaam săm-rèt mee kwaam maa ná maa gìeow
In the world of success, [it] is perseverance that comes to reap the harvest
มีตัวกับใจเพียวเพียว เคี่ยวกรำฝึกฝนทุกวัน
mee dtua gàp jai pieow pieow kîeow gram fèuk fŏn túk wan
[It] is [one’s] body and pure, pure heart simmering away, tolerating, training everyday.

มันโดดเดี่ยวทั้งเปลี่ยวทั้งเหงาข้างใน
man dòht dìeow táng bplìeow táng ngăo kâang nai
It’s isolated, both solitary and lonely inside
แต่เขาพอใจ ที่จะอยู่อย่างนอกเสรี
dtàe kăo por jai têe jà yòo yàang nôk săy-ree
But he is content to be living like a free bird
ถ้าเกโซ่ มิยาโมโต มุซาชิ
Takezo Miyamoto Musashi
ถ้าเกโซ่ มิยาโมโต มุซาชิ
Takezo Miyamoto Musashi

*This word that I translated “ride” is actually “vehicle.” It could be a car, bus, taxi or other type of vehicle