บิลลี่ Billy

คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล Lyrics and Melody by Eed Opakul
Posted on the author’s Facebook page July 21, 2016

https://www.facebook.com/eedopakul/posts/653707244784922

พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, hasn’t disappeared
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, hasn’t disappeared

เนิ่นเเละนาน น้ำตาไม่เเห้งเหือด
For a long, long time, tears have not dried up
เลือดเเละเนื้อ ทั้งคนไยสาบสูญ
Blood and flesh, and the entire person, how can they just disappear?
คือผู้นำผู้สืบสานรุ่นสู่รุ่น
[He] is a leader passing legacies from generation to generation
พอละจี บ้านโป่งลึก บางกลอย
Pholachi [of] Banpong Luek, Bang Gloi [in Petchaburi Province]

ลูกเมียยังคอย ด้วยความหวังไม่สิ้นสุด
Children and wife still wait in never-ending hope
ในศรัทธา ต่อวิญญาณเเห่งป่าไพร
Trusting in the spirit of the forest,
ปู่คออี้ ผู้นำ จิตวิญญาณใจ
Grandpa Paw-ee, a spiritual leader
ขอวิงวอน ความเป็นธรรม ปาเกอญอ
Plead for justice for the Karen people!

พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . . Pholachi, Billy, hasn’t disappeared
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, hasn’t disappeared

SOLO

ลูกเมียยังคอย ด้วยความหวังไม่สิ้นสุด
Children and wife still wait in never-ending hope
ในศรัทธา ต่อวิญญาณเเห่งป่าไพร
Trusting in the spirit of the forest,
ปู่คออี้ ผู้นำ จิตวิญญาณใจ
Grandpa Paw-ee, a spiritual leader
ขอวิงวอน ความเป็นธรรม ปาเกอญอ
Plead for justice for the Karen people!
ยุติธรรม ชำระความจริงเถิด
Justice . . . Do impartially review the facts
เรื่องที่เกิด อย่าให้โลกต้องมืดมน
of what has happened! Don’t let the world be black and gloomy
มนุษยชน มนุษยชาติ ไม่อับจน
The people, the nation’s people won’t be in despair
หากความหมาย ยุติธรรม ยังมีจริง
if the meaning of justice can still be realized . . .

* พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ต้องไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, must not disappear!
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ต้องไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, must not disappear!
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ต้องไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, must not disappear!
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่…ไม่ มีวันสิ้นสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy . . . won’t just disappear.